ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ


Společnost ChargeBox CZ s.r.o., IČ: 28109040, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

(dále jen „ChargeBox CZ“) v souvislosti se svou podnikatelskou činností zpracovává jako správce osobní

údaje svých zákazníků. Osobní údaje zákazníků získáváme mj. prostřednictvím webových stránek

www.nabijeciboxy.cz
Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k čemu je

potřebujeme, jak s nimi budeme nakládat, po jak dlouhou dobu je budeme uchovávat, a jaká Vám

v této souvislosti vznikají práva.
Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s příslušnými platnými právními předpisy

České republiky i Evropské unie, zejména zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a

nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.04.2016 (dále jen „nařízení GDPR“).


1. Totožnost a kontaktní údaje správce:
Správce osobních údajů: ChargeBox CZ s.r.o., IČ: 28109040, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město,

110 00 Praha 1, společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 318936

Kontaktní e-mail: info@nabijeciboxy.cz

Kontaktní telefon: +420 735 022 044


2. Jaký je rozsah zpracování osobních údajů? Jaké osobní údaje zpracováváme a odkud je

získáváme?
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o určité fyzické osobě anebo údaje, na základě kterých lze

tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat. V případě osob samostatně výdělečně činných se jedná o

osobní údaje dotyčného podnikatele, u zákazníků – právnických osob se pak jedná o osobní údaje

kontaktních osob (zaměstnanců, jednatelů apod.).
Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytnete, ať již prostřednictvím kontaktního

formuláře, nebo ve Vaší objednávce. Konkrétně se může jednat o:
• jméno a příjmení

• datum narození

• obchodní firma

• adresa, sídlo nebo místo podnikání

• identifikační číslo a daňové identifikační číslo

• e-mailová adresa

• telefonní číslo


3. Jaký je účel zpracování? K čemu Vaše osobní údaje potřebujeme?


Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:


Vaše osobní údaje v prvé řadě zpracováváme za tím účelem, abychom mohli odpovědět na veškeré

Vaše dotazy, jež se týkají námi distribuovaného zboží. Jestliže se na nás obrátíte s nějakým dotazem

(např. prostřednictvím kontaktního formuláře), musíme k jeho zodpovězení zpracovávat Vaše údaje,

které jsou v kontaktním formuláři označeny jako povinné (tj. jméno a příjmení a e-mailová adresa).

Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom na Váš dotaz reagovat. Nepovinné údaje nám

poskytujete dobrovolně. Takto získané osobní údaje zpracováváme toliko po nezbytně nutnou dobu,

jak uvedeno pod bodem 6.
Vaše osobní údaje však zpracováváme především v souvislosti s nabídkou zboží, zajištěním jeho výroby

a dodání Vámi objednaných produktů. Pro účely vyřízení Vašich objednávek pak osobní údaje

zpracováváme v rozsahu uvedeném pod bodem 2.
Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž pro případ vymáhání našich nároků vzniklých z uzavřených

kupních smluv.

4. Potřebujeme Váš souhlas, abychom mohli osobní údaje zpracovávat?Vaše osobní údaje můžeme v dále uvedených případech zpracovávat i bez Vašeho souhlasu.
V první řadě se jedná se o situace spojené s vyřízením Vašich dotazů a s realizací Vaší objednávky.

V takovém případě je právním základem zpracování Vašich osobních údajů článek 6. odst. 1 písm. b)

nařízení GDPR – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na

žádost subjektu údajů nebo ke splnění závazků z uzavřené kupní smlouvy. Vaše osobní údaje totiž

potřebujeme pro vyřízení Vašich dotazů, k evidenci Vaší objednávky a k dodání zboží. Následně

využíváme Vaše osobní údaje k plnění našich zákonných povinností při vedení účetní a daňové evidence

(v oblasti daní a účetnictví), v tomto případě je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. c)

nařízení GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce.


Po dodání zboží uchováváme Vaše osobní údaje a detaily vztahující se k uskutečněné transakci pro

případ, že by v budoucnu vyvstaly mezi námi nějaké neshody ohledně dodaného zboží anebo by nebyly

řádně a včas splněny závazky z uzavřené smlouvy. Abychom mohli vymáhat naše nároky ze smlouvy

anebo se úspěšně bránit nárokům uplatněným z Vaší strany, uschováváme Vaše osobní údaje a

zpracováváme je tak pro účely ochrany našich práv a oprávněných zájmů, což je ve smyslu čl. 6 odst. 1

písm. f) nařízení GDPR samostatným právním základem pro zpracování osobních údajů.
V těchto případech právní předpisy nevyžadují Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Bez

zpracování Vašich osobních údajů bychom nemohli plnit naše závazky z uzavřené kupní smlouvy a

dodat Vám objednané zboží, případně vymáhat řádné splnění Vašich závazků.
Upozorňujeme, že náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může

náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič,

nebo poručník).

5. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?
K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci ChargeBox CZ a naši obchodní partneři, kteří pro

nás zajišťují jednotlivé služby (výrobci produktů, přepravní společnosti – dle Vámi zvoleného způsobu

dopravy, apod.).
U všech osob, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, požadujeme dodržování dostatečných

standardů zabezpečení Vašich osobních údajů a důsledné plnění právních povinností v oblasti

nakládání s osobními údaji.
Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování pouze v rámci EU.
Vaše osobní údaje důsledně chráníme. Vaše osobní údaje zpracováváme elektronicky i manuálně,

v obou případech však přijímáme bezpečnostní opatření, a to technická, mechanická i organizační.

Minimálně stejný standart zabezpečení vyžadujeme i od našich smluvních partnerů v postavení

zpracovatelů osobních údajů.

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností

vyplývajících ze vzájemného právního jednání, a to minimálně po dobu vyřízení objednávky, a dále po

dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.


7. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:
• právo na přístup k osobním údajům. Zajímá Vás, jaké údaje o Vás evidujeme? Na Vaší žádost

Vám potvrdíme, zda a v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem,

jakým příjemcům jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou údaje uloženy a jaká další práva

Vám vznikají v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Na vyžádání Vám poskytneme kopii

zpracovávaných osobních údajů.
• právo na opravu. Změnil se nějaký z Vašich osobních údajů? Dejte nám to prosím co nejdříve

vědět. Když nás upozorníte, bez zbytečného odkladu aktualizujeme osobní údaje, které o Vás

evidujeme, a opravíme veškeré nepřesnosti.
• právo na výmaz. Nechcete, abychom využívali Vaše osobní údaje? Pokud Vaše osobní údaje již

nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, anebo jsme snad Vaše osobní údaje

zpracovávali neoprávněně, na základě Vaší žádosti je bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.
• právo na omezení zpracování. Chcete omezit rozsah, v jakém využíváme Vaše osobní údaje?

Pokud nás o to požádáte, v dále uvedených případech omezíme zpracování Vašich osobních

údajů: (i) na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud přesnost údajů

zpochybňujete, (ii) Vaše osobní údaje jsme zpracovávali neoprávněně, (iii) Vaše osobní údaje

již nepotřebujeme pro účely, k nimž jsme je zpracovali anebo (iv) vznesl jste námitku proti

zpracování Vašich údajů pro účely ochrany našich oprávněných zájmů a dosud jsme

neposoudili, zda převažují Vaše oprávněné důvodu pro likvidaci Vašich údajů nad našimi

oprávněnými zájmy. Na rozdíl od výmazu zůstávají v tomto případě Vaše osobní údaje u nás

uchovány, nicméně je nebudeme využívat k účelům, pro které bylo zpracování omezeno.
• právo vznést námitku. Námitku můžete vznést i v případě, že nesouhlasíte s jiným

zpracováním osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných práv a zájmů, než je přímý

marketing. Vaše osobní údaje pak budeme zpracovávat pouze za účelem určení, výkonu či

obhajoby našich právních nároků anebo v případech, kdy naše závažné oprávněné důvody pro

zpracování převáží nad Vašimi zájmy a právy na ochranu osobních údajů. Nezapomeňte nám

proto říct, co konkrétně Vám vadí.
• právo na oznámení porušení zabezpečení osobních údajů. Dostaly se Vaše osobní údaje do

nepovolaných rukou? Kdyby i přes veškerou naši snahu došlo k porušení zabezpečení Vašich

osobních údajů a nastalá situace by pro Vás představovala významné riziko, bez zbytečného

odkladu Vás budeme informovat. Nemusíme Vám dát vědět jen v případě, že jsme Vaše osobní

údaje zašifrovaly a jsou tak třetí osobě nesrozumitelné nebo že se nám podařilo eliminovat

rizika vyplývající ze zpřístupnění osobních údajů.
• právo podat stížnost. Nejste spokojeni s tím, jak postupujeme při zpracování Vašich osobních

údajů? Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s obecně

závaznými právními předpisy, zejména nařízením GDPR, máte právo podat stížnost k Úřadu

pro ochranu osobní údajů. Ale budeme rádi, pokud to nejdříve řeknete nám a vše společně

vyřešíme.

8. Závěrem

Není Vám něco jasné? Nebo chcete uplatnit některé ze svých práv? Obracejte se na nás na e-mailu:

info@nabijeciboxy.cz nebo písemně – dopisem zaslaným na adresu naší společnosti: ChargeBox CZ

s.r.o., IČ: 28109040, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde